Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start od 1 lipca 2021r można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS: - na portalu empatia

- przez bankowość elektroniczną

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl

Informacji dotyczących świadczenia „Dobry Start” 300+ udziela ZUS Krasnystaw, Biuro …

Czytaj dalej INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ „DOBRY START” 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, …

Czytaj dalej INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  2. osoby bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU