MOPS Krasnystaw

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że na potrzeby ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przyjmuje się że przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Poprzez sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. Informujemy, że ciepłownia Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma moc nominalną 16 MW a zatemnie spełnia definicji ustawodawcy dotyczącej lokalnej sieci ciepłowniczej.

Mieszkańcom bloków, którzy są w ciepło zaopatrywani z ciepłowni KSM dodatek węglowy się nie przysługuje.

MOPS Krasnystaw
Skip to content