MOPS Krasnystaw

Miejski Zespół Interdyscyplinarny – Informacje ogólne

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Krasnymstawie

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nałożyła na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Od 15 marca 2011 roku na terenie Miasta Krasnystaw funkcjonuje Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Krasnymstawie powołany Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu nr 26, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9, 22 – 300 Krasnystaw. Od dnia 07 marca 2014 roku pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A ” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
 • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
 • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

 • diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
 • przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
 • motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych;
 • przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających lub leków;
 • przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Sprawy organizacyjno – techniczne Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasnymstawie realizuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9
tel/fax (82) 576 23 24
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@mopskrasnystaw.pl

MOPS Krasnystaw
Skip to content