MOPS Krasnystaw

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 z późn. zm.)

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w  sprawie potrzeb realizacji programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji.
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta,
m.in. przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach
z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, przy załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy),
czy zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej oraz kalkulacji środków na realizację zadania
w roku 2023.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane tego typu wsparciem
lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi asystencji osobistej bezpośrednio do MOPS w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw – pokój 106, poprzez e-mail: poczta@mopskrasnystaw.pl, nr tel. : 82 576 23 24 wew. 107 w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.


Wszelkie informacje dotyczące programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 znajdą Państwo pod podanym linkiem

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Miasto Krasnystaw otrzymało środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Kwota dofinansowania:  1 770 057,00 zł.

Całkowita wartość: 1 770 057,00 zł.

Program trwa od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacjioraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o niepełnosprawności:
 3. o stopniu znacznym lub
 4. o stopniu umiarkowanym, lub
 5.  traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art.
  5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 573).

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych,
  w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego
  w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także
  w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie
informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Karty zgłoszenia do Programu można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie ustalona lista rezerwowa. Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu 82 576 2324 wew. 107

Więcej informacji:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/zatwierdzona-przez-ministra-rodziny-i-polityki-spo%C5%82ecznej-lista-rekomendowanych-wniosk%C3%B3w-w

Załączniki do pobrania:
Karta przystąpienia do programu
Oświadczenia
Klauzula informacyjna

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Miasto Krasnystaw aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Miasta Krasnystaw będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą
na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych
na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji;
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,
z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:
1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć 41 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci w wieku do 16 roku życia oraz 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 8 osób z umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  Planowana liczba godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych to 22.838.

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9.

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Mierzyńska pod numerem telefonu 82 576 23 24 wew. 107

Załączniki do pobrania:
Karta przystąpienia do programu
Oświadczenia
Klauzula informacyjna

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

MOPS Krasnystaw
Skip to content