MOPS Krasnystaw

Zasiłek szkolny

Zgodnie z

– Rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. Nr 1481)

– Uchwałą Nr II/10/2006 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 28, poz. 792, z późn. zm.)
– Uchwała Nr XXIII/175/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 125, poz. 2962)

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Marszałka Piłsudskiego 9 pok. Nr 2 w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

1) Ciężkiej i długotrwałej choroby ucznia (słuchacza, wychowanka) lub członka rodziny;

2) Śmierci jednego z rodziców ucznia (słuchacza, wychowanka);

3) Powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziny;

4) Inne nagłe zdarzenie losowe utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia (słuchacza, wychowanka)

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

– mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krasnystaw

– w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

Osobą udzielającą informacji w sprawach dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

1. Katarzyna Pizoń tel. 082-576-23-24 wew. 123

Wniosek.pdf

MOPS Krasnystaw
Skip to content