MOPS Krasnystaw

Świetlica – Kalendarium

Plan Pracy na rok 2024

Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

w Krasnymstawie

Lp.Treść zadaniaTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne za realizację zadania
1.Realizacja programów Profilaktyczno – wychowawczych: „Moja Rodzina- dzień Babci i Dzień Dziadka” – troska o osoby starsza. Integrowanie dzieci z różnymi środowiskami terapeutycznym (Klub Seniora+, Aktywny Senior, DDPS w Krasnymstawie), Ferie zimowe, a)Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie- poznanie zasad bezpieczeństwa- pogadanka, konkurs plastyczny, b) zajęcia stacjonarne, c) zajęcia muzyczne, d) zajęcia taneczne- zumba, karaoke, e) zajęcia rękodzielnicze, f) zabawy sportowo- animacyjne, g) zajęcia wyjazdowe,
Dokarmiamy zwierzęta zimą- uwrażliwienie na los zwierząt domowych jak i dzikich, Walentynkowy zawrót głowy- sztuka okazywania uczuć, Przeciwdziałanie agresji- sztuka przyjaźni, zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych, Konkurs plastyczny „Malujemy jak Van Gogh”, Ruch to zdrowie- wdrażanie do dbania o własne zdrowie, kondycje fizyczną i psychiczną, Imieniny wszystkich kobiet- Dzień Kobiet- rola kobiety we współczesnym świecie, Święta wielkanocne- zwyczaje, tradycja, Wiosna- oznaki w przyrodzie, Zdrowo odżywiam się- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, Pomagamy bezdomnym zwierzętom- zbiórka karmy dla psów i kotów, Majowe święta, Unia Europejska- kraje UE, Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie, Międzynarodowy Dzień Dziecka, zabawa integracyjna, Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
Witajcie wakacje! wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć szkolnych, Zachowaj trzeźwy umysł – zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń współczesnego świata, Bezpieczne wakacje- spotkanie z policjantem, pracownikiem Sanepidu, Półkolonie letnie (poznanie dorobku kulturowego miasta, regionu i kraju, kształcenie wrażliwości kulturalnej, trening zastępowania agresji poprzez sport, zajęcia wyjazdowe dla uczestników i ich otoczenia ukierunkowane na wzmocnienie więzi rodzinnych) – stacjonarne zajęcia profilaktyczne, -wyjazdowe spotkania integracyjno- animacyjne, – wycieczki krajoznawcze, historyczne,
Bezpieczna Świetlica- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły. Gry edukacyjne związane z tematyką bezpieczeństwa, O dobrym wychowaniu- kulturalne zachowania się w różnych sytuacjach, Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących i Słabosłyszących, Dzień Chłopaka,
Jacy jesteśmy?- Kształtowanie postawy dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawanie swoich uczuć i emocji, dostrzeganie swoich sukcesów, X Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Uśmiechu, Konkurs plastyczny- „Moja ulubiona postać z bajki”, Jak to miło być miłym – uczymy się żyć w przyjaźni, Święto Zmarłych, Dzień Niepodległości, Dzień Zdrowego Posiłku, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki, Dzień Anioła, Warsztaty wykonywania stroików i dekoracji bożonarodzeniowych, Zabawa sylwestrowa.


Styczeń
styczeń/luty

LutyMarzec
Kwiecień
MajCzerwiecLipiec/ Sierpień
Wrzesień
Październik
ListopadGrudzień


Kierownik, Wychowawca,Opiekun/fizjoterapeuta, Terapeuta
2.Organizowanie udziału wychowanków świetlicy w zajęciach : – Zapoznanie z regulaminem świetlicy, – Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy, – Integracja zespołu, – Poznanie praw i obowiązków świetliczanina – Poznanie indywidualnych potrzeb dzieci, ich zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień oraz oczekiwań rodziców wobec zajęć świetlicowych, -Rozwijających zainteresowania, – Korekcyjno -kompensacyjnych, – Korepetycje, – Relaksacja, – Fizjoterapia, – Terapia środowiskowa,

Cały rok

Kierownik, Wychowawca, Opiekun/fizjoterapeuta , Terapeuta, Korepetytorzy,
3Praca z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Świetlicy : realizowanie i dokumentowanie pracy z dziećmi : – prowadzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem, w tym ocena przebiegu i efektów współpracy z rodziną, -karta pobytu wychowanka, -Okresowa ocena sytuacji wychowanka, -Karta wycieczki, wyjazdu, wyjścia ze zgodą i harmonogramem wycieczki

Cały rok

Kierownik, Wychowawca, W miarę potrzeb-asystenci rodziny, pracownik socjalny
4Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie (pedagog szkolny, pracownik socjalny MOPS, asystent rodziny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Euro- Medica Centrum Psychologii i Psychoterapii ) pozyskiwanie informacji o dzieciach i ich rodzinie uczęszczających na zajęcia- sporządzenie diagnozy dziecka, -pozyskiwanie informacji o ocenach dziecka i jego funkcjonowaniu w szkole

Cały rok

Kierownik, Wychowawca, Terapeuta, Opiekun, asystenci rodziny, pracownik socjalny
5Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków: -Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych, -Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie, -Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników i innych wychowanków, -Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, -Kształtowanie właściwego stosunku do mienia świetlicowego oraz własności prywatnej, -Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy, -Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole -Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku, -Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy, -Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych, -Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi, -Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktówCały rok
6Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa: – podczas wyjazdów ,w drodze do i ze świetlicy, – podczas zabaw, w trakcie zajęć świetlicowych, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).Cały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
7Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym: -Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy, – Pomoc w odrabianiu lekcji, – Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu, -Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków, -Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się, -Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci, -Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych, utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenieCały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
8Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć: – plastycznych, – teatralnych, – czytelniczo- medialnych, – sportowo- zabawowych, – naukowychCały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
9Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych: – Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, -Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych, – Organizowanie i udział w imprezach kulturalno- rozrywkowych według kalendarzaCały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
10Edukacja czytelnicza i medialna: -Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych, – Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem, -Współpraca z bibliotekąCały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
11Promowanie działań Świetlicy w środowisku lokalnym: – uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych dla dzieci, – zamieszczanie informacji dotyczących imprez, wydarzeń na stronie internetowej Świetlicy,Cały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
12Inne -sporządzanie kalendarium, -sporządzanie planu pracy na każdy kwartał roku, -sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy, -sporządzenie harmonogramu prowadzonych zajęć, – prowadzenie dziennika zajęć wraz z listą, obecności wychowankówCały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun, Terapeuta, Korepetytorzy,
13Plan zajęć Odrabianie pracy domowej, korepetycje, pomoc w nauce, Zajęcia relaksacyjne, Gry i zabawy integracyjne, Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne), zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia terapeutyczne, Czytanie ze zrozumieniem, Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej), Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy. Gry edukacyjne i planszowe, Zajęcia wynikające z planu świetlicy.Cały rokKierownik, Wychowawca, Opiekun/ fizjoterapeuta, Terapeuta, Korepetytorzy,
MOPS Krasnystaw
Skip to content