MOPS Krasnystaw

Świetlica – Kalendarium

Lp.Treść zadaniaTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne za realizację zadania
1.Zajęcia organizowanie dla wychowanków, ich rodziców, bliskich osób wynikające z kalendarza Świetlicy:

 

1.     Ferie na Świetlicy:

a)Ognisko i kulig w Nadleśnictwie Krasnystaw

b) Moja Rodzina- Dzień Babci i Dzień Dziadka- nasza troska o osoby starsze

c)Dokarmiamy zwierzęta zimą- uwrażliwienie dzieci na los zwierząt- warsztaty w wykonywaniu karmników (rodzice i dzieci)

d) Zabawa karnawałowa- bawmy się wesoło

2.     Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”- poznanie zasad bezpieczeństwa

3. „Walentynki- okazywanie uczuc

4. Święto wszystkich kobiet-rola kobiety we współczesnym świecie

5. Witaj Wiosno!- cechy charakterystyczne wiosny

6. Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych- warsztaty artystyczne dla wychowanków i ich rodzin

7. Świeta Majowe- Święto Państwowe (Pracy), Dzień Flagi, Święto Narodowe 3 Maja

8. Dzień Mamy- rozwijanie uczuć miłości i wdzięczności dla mamy

9.Międzynarodowy Dzień Dziecka

10. Dzień Ojca – rozwijanie uczuć, miłości i wdzięczności dla taty

11.Bezpieczne wakacje- zapoznanie wychowanków z zasadami bezpiecznych zabaw podczas wakacji

12. Pólkolonie letnie (poznanie dorobku kulturowego miasta, regionu i kraju, kształcenie wrażliwości kulturalnej, trening zastepowania agresji poprzez sport, zajęcia wyjazdowe dla uczestników i ich otoczenia ukierunkowane na wzmocnienie więzi rodzinnych:

– stacjonarne zajęcia profilaktyczne

– wyjazdowe spotkania integracyjno- animacyjne

– wycieczki krajoznawcze, historyczne-

13. Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania

14. Dzień Chłopaka w naszej Świetlicy

15 III Dzień Pieczonego Ziemniaka- zabawa integracyjna

16.Dzień Edukacji Narodowej- nauka szacunku dla ciężkiej pracy nauczyciela

17.Jesień jako pora roku -Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

18. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli- Święto Zmarłych

19. Narodowe Święto Niepodległości

20. Katarzynki i Andrzejki- tradycje i zwyczaje -Zabawa andrzejkowa

21. Wizyta Św. Mikołaja w Świetlicy

22.Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe- warsztaty- wykonywanie dekoracji, stroików świątecznych przez wychowanków i ich rodziców-

23. Zabawa sylwestrowa

 

 

Styczeń

 

 

 

 

 

 

Luty

 

Marzec

 

 

Kwiecień

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec/ Sierpień

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

 

Listopad

 

 

 

Grudzień

Kierownik,

 

Wychowawcy, Psycholog

2.Organizacja pracy Świetlicy:

 

– Zapoznanie z regulaminem świetlicy

– Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy

– Integracja zespołu

– Poznanie praw i obowiązków świetliczanina

– Poznanie indywidualnych potrzeb dzieci, ich zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień oraz oczekiwań rodziców wobec zajęć świetlicowych

a.     Rozwijających zainteresowania,

b.     korekcyjno -kompensacyjnych,

c.     Korepetycje

d.     Relaksacja

e.     Dogoterapia

Cały rokKierownik, Wychowawcy, Psycholog, Korepetytorzy,
3Praca z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Świetlicy :

 

-realizowanie i dokumentowanie pracy z dziećmi,

-prowadzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem, w tym ocena przebiegu i efektów współpracy z rodziną,

-karta pobytu wychowanka,

-Okresowa ocena sytuacji wychowanka,

-Karta współpracy ze szkołą

-Karta wycieczki, wyjazdu, wyjścia ze zgodą i harmonogramem wycieczki

Cały rokKierownik, Wychowawcy, Psycholog,

 

W miarę potrzeb-asystenci rodziny, pracownik socjalny

4Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie (pedagog szkolny, pracownik socjalny MOPS, asystent rodziny)

 

pozyskiwanie informacji o dzieciach i ich rodzinie uczęszczających na zajęcia- sporządzenie diagnozy dziecka

-pozyskiwanie informacji o ocenach dziecka i jego funkcjonowaniu w szkole

Cały rokKierownik, Wychowawcy, Psycholog,

 

asystenci rodziny, pracownik socjalny

5Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

 

-Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

-Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie,

-Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników i innych wychowanków,

-Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej,

-Kształtowanie właściwego stosunku do mienia swietlicowego oraz własności prywatnej,

-Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy,

-Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole

-Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku,

-Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy,

-Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

-Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi,

-Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

6Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa:

 

– podczas wyjazdów ,w drodze do i ze swietlicy,

– podczas zabaw, w trakcie zajęć świetlicowych,

– podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

7Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym:

 

-Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w

rozkładzie dnia świetlicy

– Pomoc w odrabianiu lekcji

– Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym

czytaniu i mówieniu

-Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

-Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

-Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci

-Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

8Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 

– plastycznych

– teatralnych,

– czytelniczo- medialnych

– sportowo- zabawowych

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

9Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych:

 

– Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych,

-Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych,

– Organizowanie i udział w imprezach kulturalno

rozrywkowych według kalendarza

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

10Edukacja prozdrowotna:

 

– Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych naświeżym powietrzu i w sali gimnastycznej),

– Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się),

-Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

11Edukacja czytelnicza i medialna:

 

-Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych,

– Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem,

-Współpraca z biblioteką

Cały rokKierownik, Wychowawcy

 

Psycholog

12Promowanie działań Świetlicy w środowisku lokalnym:

 

– uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych dla dzieci,

– zamieszczanie informacji dotyczących imprez, wydarzeń na stronie internetowej Świetlicy,

Cały rokKierownik, wychowawcy
13Inne

 

-sporządzanie kalendarium

-sporządzanie planu pracy na każdy kwartał roku

-sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy

-sporządzenie harmonogramu prowadzonych zajęć

– prowadzenie dziennika zajęć wraz z listą obecności wychowanków

Cały rokKierownik, wychowawcy
14Plan zajęć

 

Odrabianie pracy domowej, korepetycje, pomoc w nauce,

Zajęcia relaksacyjne.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali

gimnastycznej)

Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy.

Cały rokKierownik, wychowawcy
MOPS Krasnystaw
Skip to content