MOPS Krasnystaw

D D P S

Dzienny Domu Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy. Celem placówki jest utworzenie systemu wsparcia opartego na zaspokajaniu potrzeb bytowych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych ukierunkowanych na rozwój postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kierowanie do placówki następuje w drodze decyzji administracyjnej, a odpłatność ustalona jest Uchwałą Rady Miasta. Jednostka finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dysponuje 50 miejscami. Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzystają z różnych form terapii, do których należy szeroko rozumiana działalność kulturalno – rekreacyjna oraz uczestniczyli w zajęciach z zakresu:

  • terapii plastyczno – ceramicznej,
  • kinezyterapii.

Ponadto Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczył również podstawowe usługi bytowe tj. obiady, pomoc opiekunki w trakcie pobytu w placówce, wsparcie pracownika socjalnego, psychologa oraz pielęgniarki.

W ramach działalności kulturalno – rekreacyjnej uczestnicy placówki korzystają z różnego rodzaju jednodniowych wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Biorą udział w organizowanych zabawach okolicznościowych i kulturalno – rozrywkowych takich jak:

Wieczór Poezji i Kolęd, Powitanie Wiosny, z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Święta Pieczonego Ziemniaka, Święta Niepodległości, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja, Spotkania Wielkanocnego, Opłatkowego, Walentynkowego, Zabawy Karnawałowej, uczestniczą również w zorganizowanych widowiskach artystycznych itp.

W ramach działalności placówki funkcjonuje także kuchnia, która przygotowuje średnio dziennie ok. 140 posiłków w postaci pełnego obiadu na potrzeby uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Mieszkań Chronionych oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

MOPS Krasnystaw
Skip to content