MOPS Krasnystaw

Klauzula RODO

KLAUZULA informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie                      

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail poczta@mopskrasnystaw.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, poprzez adres e-mail iodo@mopskrasnystaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów,  na podstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Krasnystaw – MOPS w Krasnymstawie;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miasto Krasnystaw – MOPS

w Krasnymstawie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor MOPS w Krasnymstawie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

MOPS Krasnystaw
Skip to content