MOPS Krasnystaw

Mieszkania chronione

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dysponuje sześcioma miejscami, w tym dwa dostosowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 9, dzięki czemu osoby zamieszkałe korzystają z bazy socjalnej, kuchni oraz pozostałych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu placówki.

JAK UZYSKAĆ POMOC

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Osoby zainteresowane skierowaniem do mieszkania chronionego winny zgłaszać się do pracowników socjalnych Sekcji Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania celem sporządzenia wywiadów środowiskowych, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Skierowanie do mieszkania chronionego następuje w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.
Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Dokładne zasady ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Mieszkaniach Chronionych w Krasnymstawie.
Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od miesiąca zamieszkania osoby lub rodziny w mieszkaniu chronionym. Opłata
za niepełnym miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu w miesiącu rozpoczynającym lub kończącym pobyt.

WSPARCIE ŚWIADCZONE W MCH

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym obejmuje m.in.:
– poradę socjalną
– poradnictwo specjalistyczne
– naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych czy pełnienia ról społecznych
– pomoc w przemieszczaniu się i wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym (co najmniej przez 3 godziny dziennie), w realizacji kontaktów społecznych, w zagospodarowaniu czasu wolnego czy w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym jest wydawana po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegająca się o skierowanie (lub jej przedstawicielem ustawowym). Uzgodnienia te mają formę pisemną i dotyczą celu i okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia oraz odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia.
Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom – w zależności od oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym – dokonywanej
co najmniej raz na 3 miesiące. W jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach.

MOPS Krasnystaw
Skip to content