MOPS Krasnystaw

Świetlica – Regulamin

REGULAMIN
Świetlicy Dziennego Wsparcia
dla Dzieci i Młodzieży
w Krasnymstawie

1. Świetlica jest publiczną placówką wsparcia dziennego.
2. Organem prowadzącym Świetlicę jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw.
3. Nadzór nad działalnością Świetlicy prowadzi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
4. Świetlica Wsparcia Dziennego czynna jest od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie w godzinach od 1100 do 1600, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich.
5. Świetlica wspiera rodziny, obejmując swoją działalnością dzieci i młodzież szkolną w wieku od 7 lat do 15 lat.
6. Liczba miejsc w Świetlicy wynosi 20.
7. Przyjmowanie do Świetlicy jest nieodpłatne i dobrowolne, na prośbę rodziców lub wniosek innych instytucji, które stwierdzają potrzebę udzielenia takiej potrzeby.
8. Przyjęcie do Świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczą w zakresie:
a) zapewnienie opieki wychowawczej,
b) wsparcia, pomocy dzieciom w nauce i uzupełniania wiedzy,
c) prowadzenie zajęć świetlicowych,
d) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień w ramach zajęć,
e) wspieranie działań wychowawczych rodziny,
f) organizację czasu wolnego, m.in. wycieczki, biwaki, imprezy, bale,
g) zapewnienie pomocy rodzicom i opiekunom prawnym, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem,
h) współpracy z instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie,
i) pomocy dziecku w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
j) zapewnienie pomocy socjalnej.
10. W Świetlicy realizuje się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny.Świetlica ściśle współpracuje z rodzinami wychowanków, instytucjami oświatowymi, pomocą społeczną, podmiotami leczniczymi, sądami rodzinnymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
11. W Świetlicy obowiązuje Regulamin, z którym wychowanek zapoznawany jest z chwilą przyjęcia.
12. Wychowankowie przychodzący do Świetlicy zgłaszają swoją obecność u wychowawcy.
13. Wychowanek ma obowiązek informowania wychowawcy Świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się (np. wyjścia do toalety)
14. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do Świetlicy po zajęciach lekcyjnych.
15. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
16. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka składają kierownikowi Świetlicy pisemne oświadczenie czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do placówki, czy też będzie przyprowadzane i odprowadzane do domu przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.
17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze Świetlicy/ zadeklarowanego w karcie pobytu dziecka/
18. Dziecko przebywające w Świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w Świetlicy:
a) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia,
b) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
c) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na Świetlicy,
d) pomagania słabszym.
19. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, itp.
20. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu, potrzebach i problemach dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dziennika).
21. Wychowawcy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym.
22. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego w Świetlicy.

MOPS Krasnystaw
Skip to content