MOPS Krasnystaw

Świetlica – Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Głównym celem pracy realizowanej na Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem, przejawiających zachowania problemowe, zapewnienie pomocy specjalistycznej oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczą w zakresie:

  1. wsparcia i pomocy dzieciom w nauce, odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków obcych i inne,
  2. organizację czasu wolnego, m.in. gry i zabawy, wycieczki, biwaki, imprezy, bale,
  3. prowadzenia zajęć świetlicowych zgodnych z Planem Pracy i Kalendarium,
  4. rozwijania zainteresowań, uzdolnień w ramach zajęć: plastycznych, teatralnych, tanecznych, modelarskich, itp.,
  5. poprawa sprawności fizycznej: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy, itp.,
  6. zapewnienie pomocy rodzicom i opiekunom prawnym, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem,
  7. zajęcia z profilaktyki uzależnień, z przeciwdziałania przemocy,
  8. współpracy z instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, DDPS, KS+, MOSiR, CiS, Poradnia Psychologiczna Euro-Medica,
  9. pomocy dziecku w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych- wsparcie psychologiczne i pedagogiczne,
  10. zapewnienie pomocy socjalnej, Placówka realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, z poszanowaniem praw dziecka oraz z zachowaniem zasady poufności,

Organizacja Świetlicy

1. Świetlica jest publiczną placówką wsparcia dziennego,

2. Placówka prowadzi swoje działania przez cały rok, minimum 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb lokalnego środowiska oraz dzieci przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,w godzinach 1200 do godz. 1600 w okresie nauki szkolnej, od 900 do 1300 w okresie ferii, wakacji, okresie przedświątecznym,

W przypadku zawieszenia działalności Świetlicy Wsparcia Dziennego, w związku ze stanem epidemii związanym z występowaniem wirusa SARS -CoV-2, praca z dziećmi i ich rodzicami może być prowadzona w formie zdalnej lub hybrydowej. Placówka funkcjonować będzie zgodnie z wytycznymi, rekomendacjami ministra właściwego do spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie epidemii COVID-19, w tym rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego w szczególności w zakresie organizacji placówek wsparcia dziennego,

5. Do Świetlicy mogą być przyjmowane dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 15 roku życia. W uzasadnionych przypadkach kierownik placówki może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka niespełniającego podanych kryteriów wiekowych,

6. Liczba miejsc w Świetlicy wynosi 20; możliwe jest zwiększenie liczby miejsc do 25 w okresie wakacyjnym i ferii zimowych,

7. Przyjęcie oraz zajęcia odbywające się w godzinach pracy Świetlicy są nieodpłatne i dobrowolne,

8. Przyjęcie do Świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka, regulaminu Świetlicy, wypełnionych i podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych,

9. Praca w placówce opiera się na Karcie Pobytu i Indywidualnych Planach Pracy z wychowankami,

10. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

MOPS Krasnystaw
Skip to content