MOPS Krasnystaw

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów ”na rok 2024

Moduł I – usługi sąsiedzkie

finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm).

Dofinansowanie 32 450,00 zł

Wkład własny 8 112,50 zł

Całkowita wartość zadania 40 562,50 zł

Głównym celem Programu (Moduł I) jest  zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Adresatami wsparcia będzie 8 seniorów w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących na terenie Miasta Krasnystaw, będących osobami samotnymi, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób lub mieszkający z osobami bliskimi, którym rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 Czas realizacji Programu: VII-XII/2024

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Świadczenie usług sąsiedzkich odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenie.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne.

Odpłatność wyliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwałą Rady Miasta Krasnystaw NR XIII/430/2024 z dnia 14 marca 2024 r.).

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

MOPS Krasnystaw
Skip to content