MOPS Krasnystaw

Opieka 75+

PROGRAM „OPIEKA 75+ EDYCJA 2022” ZOSTAŁ DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dofinansowania wynosi 91.794,46 zł

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które
są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami
samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
  wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych,
  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
 3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych,
  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
 4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, ma na celu udzielenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom w wieku powyżej 75 roku życia.

Usługi Opieki 75+ przyznawane są na podstawie wniosku o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Czas trwania Programu
Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ są realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna Programu

 • art. 17 ust, 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 z 2022 r. poz. 1,66), to jest „świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania
  (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”,
 • Program „Opieka 75+” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

ZAŁĄCZNIKI:

Program_Opieka75+_2022.pdf

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022

MOPS Krasnystaw
Skip to content