MOPS Krasnystaw

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

– Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
– Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
W stosunku do w/w strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 22.09.2020r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

strona internetowa www.mopskrasnystaw.pl przeszła pozytywnie 541 testów i spełnia wymagania w 100%

Strona www.mopskrasnystaw.pl została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Informacje dodatkowe

– publikacja strony www.mopskrasnystaw.pl

– strona jest aktualizowana na bieżąco

– W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Dudek, poczta@mopskrasnystaw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (82) 576-23-24 wew. 117.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

– Organ nadzorujący: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie posiada 3 wejścia wyposażone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Po obu stronach podjazdów zamontowane są balustrady. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do budynku i pomieszczeń ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na piętro budynku MOPS można wejść przy użyciu windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która jest na bieżąco sprawdzana i kontrolowana przez uprawnione w tym zakresie osoby. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są ciągi komunikacyjne i pomieszczenia odpowiadające przepisom pod względem szerokości oraz odpowiednio oznakowane.
W budynku MOPS znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak tłumacza języka migowego. Przy drzwiach wejściowych do budynku dostępne są dzwonki jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.

MOPS Krasnystaw
Skip to content