MOPS Krasnystaw

C A L – informacje ogólne

Program Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), który został zainicjowany w 1997 roku przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS. Obecnie koordynację nad jego realizacją przejęło Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Pod pojęciem Centrum Aktywności Lokalnej należy rozumieć określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważkie to cele, zwłaszcza w naszym kraju, w którym mocno nadszarpnięte zostały więzi międzyludzkie, a ludziom ciągle jeszcze brak poczucia tożsamości z własną społecznością tym samym niewielkie jest ich poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy. Wśród dalekosiężnych celów programu wymienić należy:

-powstanie silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych,
-rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności i tworzenie więzów samopomocy,
-zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych,
-wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich,
-budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych interakcji, związków i sieci kontaktów,
-pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających na radzenie sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz przejmowanie kontroli nad własnym życiem
.
Najważniejszą cechą programu jest to, że wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez instytucje pracujące metodą CAL muszą odpowiadać na potrzeby artykułowane przez daną społeczność postrzeganą całościowo i prowadzone być w oparciu o jej zasoby ludzkie i instytucjonalne. Ponadto praca metodą CAL oznacza:
-posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności lokalnej (miejscem takim może być siedziba instytucji),
-tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów,
-inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
-promowanie pracy wolontarystycznej i zespołowej,
-inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
-działania w oparciu o programy i projekty.
Program CAL jest na tyle uniwersalny, iż może być realizowany przez różnego rodzaju placówki, np.: ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, szkoły, organizacje pozarządowe. Sprawdza się on zarówno w małych gminach, jak i dużych aglomeracjach miejskich, z tym że wówczas należy go wdrażać sukcesywnie na poszczególnych osiedlach lub ich częściach.

MOPS Krasnystaw
Skip to content