MOPS Krasnystaw

Diagnoza potrzeb w sprawie Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznaniena terenie Miasta Krasnystaw odnośnie potrzeb w zakresie realizacji Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające. Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w formie usług zamieszkiwania w ramach:

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Do najistotniejszych zadań kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnianej należy:

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr  96/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego ogłoszenia z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 95/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymina rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Czytaj dalej

Nabór osób chętnych do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie prowadzi nabór kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej  w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Warunki zatrudnienia:  umowa cywilnoprawna Wymagania:                           Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem: posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczeniew udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami,np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobomz niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu             „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu               Terytorialnego – edycja 2024 Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osobyz niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie; wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, pokój 106 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Informacji udziela: Agnieszka Mierzyńska, tel.  82 576 23 24 wew. 107

Czytaj dalej
redaktor

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Działania rodzin wspierających określa art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych; wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny; pomocy dzieciom w nauce; udzielaniu wskazówek w nabywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego; racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego; udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum na basen), na podstawie zawartej umowy określającej zasady zwrotu kosztów. Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierająca zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Aby zostać rodziną wspierającą należy: złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS w Krasnymstawie ; wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Krasnymstawie; uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS w Krasnymstawie; podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9, pok.22- parter Budynku. Osoba do kontaktu- Kierownik Marta Soczyńska Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 82 576 23 24 wew. 104 , w godzinach 10.00- 15.30

Czytaj dalej

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku: na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.  Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9 , 22- 300 Krasnystaw, tel. 82 576 2324.  Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w punkcie wskazanym powyżej oraz na stronie internetowej. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, (dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.(dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022) Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego  złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content