MOPS Krasnystaw

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 Całkowita wartość dofinansowania dla Miasta Krasnystaw w roku 2024 wynosi 171 360,00 zł. W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Kartę zgłoszenia do Programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Krasnymstawie,  ul. Piłsudskiego 9 pok. 106. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 29 lutego 2024 r. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej opieką wytchnieniową,do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 576 23 24 wew.107. Rekrutacja: Ośrodek kwalifikuje do przyznania opieki wytchnieniowej na podstawie „Karty zgłoszeniado Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu. Jeżeli uczestnik wskazuje swojego wykonawcę usługi opieki wytchnieniowej, należy wpisać jego imię i nazwisko w karcie zgłoszenia.  ZAŁĄCZNIKI: Do Karty zgłoszenia należy dołączyć: – kopię orzeczenia o niepełnosprawności Więcej informacji:https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Czytaj dalej

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, że  w ramach zapewnienia trwałości projektu„ Krasnostawski Aktywny Senior”  kontynuowane jest wsparcie osób w wieku 60+ poprzez: Prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego  powszechnie dostępnego w miejsca z dostępem do sprzętu komputerowego oraz wyposażonego w materiały edukacyjne (czasopisma/informatory). Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Do dyspozycji seniorów zatrudniony został Terapeuta Zajęciowy – Animator, odpowiedzialny z obsługę Punktu.

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 207/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla mieszkańców Miasta Krasnystaw w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1099&action=details&document_id=1963361

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://um-krasnystaw.zetopzp.pl/#/offer/postepowanie/OPS.I.2201.1.2023/„Sukcesywna_dostawa_artykułów_spożywczych_dla_kuchni

Czytaj dalej

Informacja o zmianach zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2024 r.

W związku z zmianą zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym( Dz.U. z 2023 r. poz.1429 ) który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące wprowadzonych zmian.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content