MOPS Krasnystaw

Nabór osób chętnych do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie prowadzi nabór kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej  w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Warunki zatrudnienia:  umowa cywilnoprawna Wymagania:                           Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem: posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczeniew udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami,np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobomz niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu             „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu               Terytorialnego – edycja 2024 Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osobyz niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie; wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, pokój 106 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Informacji udziela: Agnieszka Mierzyńska, tel.  82 576 23 24 wew. 107

Czytaj dalej
redaktor

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Działania rodzin wspierających określa art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych; wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny; pomocy dzieciom w nauce; udzielaniu wskazówek w nabywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego; racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego; udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum na basen), na podstawie zawartej umowy określającej zasady zwrotu kosztów. Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierająca zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Aby zostać rodziną wspierającą należy: złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS w Krasnymstawie ; wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Krasnymstawie; uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS w Krasnymstawie; podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9, pok.22- parter Budynku. Osoba do kontaktu- Kierownik Marta Soczyńska Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 82 576 23 24 wew. 104 , w godzinach 10.00- 15.30

Czytaj dalej

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku: na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.  Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9 , 22- 300 Krasnystaw, tel. 82 576 2324.  Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w punkcie wskazanym powyżej oraz na stronie internetowej. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, (dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.(dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022) Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego  złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Czytaj dalej

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 Całkowita wartość dofinansowania dla Miasta Krasnystaw w roku 2024 wynosi 171 360,00 zł. W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Kartę zgłoszenia do Programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Krasnymstawie,  ul. Piłsudskiego 9 pok. 106. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 29 lutego 2024 r. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej opieką wytchnieniową,do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 576 23 24 wew.107. Rekrutacja: Ośrodek kwalifikuje do przyznania opieki wytchnieniowej na podstawie „Karty zgłoszeniado Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu. Jeżeli uczestnik wskazuje swojego wykonawcę usługi opieki wytchnieniowej, należy wpisać jego imię i nazwisko w karcie zgłoszenia.  ZAŁĄCZNIKI: Do Karty zgłoszenia należy dołączyć: – kopię orzeczenia o niepełnosprawności Więcej informacji:https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Czytaj dalej

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, że  w ramach zapewnienia trwałości projektu„ Krasnostawski Aktywny Senior”  kontynuowane jest wsparcie osób w wieku 60+ poprzez: Prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego  powszechnie dostępnego w miejsca z dostępem do sprzętu komputerowego oraz wyposażonego w materiały edukacyjne (czasopisma/informatory). Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Do dyspozycji seniorów zatrudniony został Terapeuta Zajęciowy – Animator, odpowiedzialny z obsługę Punktu.

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 207/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla mieszkańców Miasta Krasnystaw w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1099&action=details&document_id=1963361

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content