MOPS Krasnystaw

Zarządzenie nr 138/2022 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  III  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Czytaj dalej

Informator Seniora

Szanowni Państwo Z wielką satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy pracę nad opracowaniem INFORMATORA SENIORA.Informator stanowi zbiór najważniejszych informacji o realizowanych działaniach dla i na rzecz Seniorów w Mieście Krasnystaw.Treści pogrupowaliśmy według 5 obszarów wsparcia: pomoc i wsparcie dla Seniorów zdrowie i profilaktyka Seniorów Edukacja Seniorów Aktywność Seniorów Bezpieczeństwo SeniorówInformator opracowanano w dwóch wersjach: papierowej, elektronicznej.Wersja papierowa Informatora została przekazana do Urzędu Miasta Krasnystaw celem rozpowszechnienia oraz dostępna jest w Punkcie Wsparcia Seniora ( I piętro Krasnostawski Dom Kultury).

Czytaj dalej

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Czytaj dalej
redaktor

Nowy program  osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia krasnostawskim seniorom w wieku 65 lat oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. 31 marca 2022 r. Rada Miasta Krasnystaw przyjęła do realizacji program osłonowy  pt. Korpus Wsparcia Seniorów. Więcej informacji w załączniku:

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content