MOPS Krasnystaw

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

Całkowita wartość dofinansowania dla Miasta Krasnystaw w roku 2024 wynosi 171 360,00 zł.

W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia do Programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie,  ul. Piłsudskiego 9 pok. 106.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 29 lutego 2024 r.

Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej opieką wytchnieniową,
do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 576 23 24 wew.107.

Rekrutacja:

Ośrodek kwalifikuje do przyznania opieki wytchnieniowej na podstawie „Karty zgłoszenia
do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu.

Jeżeli uczestnik wskazuje swojego wykonawcę usługi opieki wytchnieniowej, należy wpisać jego imię i nazwisko w karcie zgłoszenia.

 ZAŁĄCZNIKI:

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
  Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.
  Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
  Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem telefonu 82 576 23 24
  lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9,
  w godzinach pracy Ośrodka do dnia 13 listopada 2023 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie:

 1. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024
 2. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-
MOPS Krasnystaw
Skip to content