MOPS Krasnystaw

Projekt: Aktywność popłaca – informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że realizuje projekt konkursowy „Aktywność popłaca”, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej.
Grupę docelową stanowią Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: osoby pozostające poza rynkiem, w wieku 21-58 lat, pozostające bez zatrudnienia, posiadające problemy społeczne, niskie kwalifikacje, niepełnosprawność.
Projekt zakłada realizację 3 programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych tj.:
– Program Aktywizacja i Integracja jest skierowany do 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, z ustalonym III profilem pomocy, osób z deficytami społecznymi.
– Program Aktywności Lokalnej jest skierowany do 30 kobiet, pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych społecznie z uwagi na występowanie specyficznych problemów: samotne rodzicielstwo i bezradność, przemoc w rodzinie, długotrwałą /ciężką chorobę.
– Indywidualne programy zatrudnienia CIS jest skierowany do 20 osób, pozostających bez zatrudnienia, o słabych lub niedostosowanych do rynku pracy kwalifikacjach zawodowych, nie będących w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Wśród uczestników projektu co najmniej 50% tj. min. 40 uczestników stanowiły będą osoby korzystające ze wsparcia w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie 3 programów, osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej oraz zwiększenie potencjału osobowościowego uczestników, ich motywacji i wiary oraz poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
• Program Aktywizacja i Integracja
– AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Prace społecznie użyteczne wdrażane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie.
– AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
Cykl I : Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Grupa wsparcia;
Cykl II : Trening kompetencji cyfrowych, Warsztaty gospodarowania budżetem domowym, Grupa wsparcia;
Cykl III : Warsztaty zdrowego stylu życia, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Warsztaty gospodarowania budżetem domowym, Grupa wsparcia.

• Program Aktywności Lokalnej
– AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
Warsztaty aktywizacyjno–motywacyjne, Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku, Warsztaty edukacyjne, Warsztaty kulinarne „tanie gotowanie”, Indywidualne poradnictwo specjalistycznego, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Grupa wsparcia, Działania środowiskowe w formie festynu rodzinnego;
– AKTYWIZACJA ZAWODOWA – Realizator Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Warsztaty aktywizacji zawodowej, Szkolenia zawodowe (Cukiernik / Piekarz, Opiekun osób starszych)
Staże zawodowe.

• Indywidualny Program Zatrudnienia CIS – Realizator Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
– REINTEGRACJA ZAWODOWA
Grupy: Poligraficzno-Introligatorska, Stolarsko-Remontowa, Ogrodniczo-Porządkowa.
– REINTEGRACJA SPOŁECZNA
Warsztaty z doradztwa zawodowego i motywacji , Edukacja ogólna i zdrowotna, Psychoedukacja, Zajęcia integracyjno manualne, Warsztaty komputerowe.

Okres realizacji projektu: 1 listopad 2017r. – 30 wrzesień 2020r.

Całkowita wartość projektu: 1 440 285,80 zł.;
Kwota dofinansowania: 1 224 242,93 zł.

MOPS Krasnystaw
Skip to content