MOPS Krasnystaw

Polityka Senioralna EFS+

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  rozpoczął realizację projektu partnerskiego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie pn. „Polityka Senioralna EFS+w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do  seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw. 

Numer projektu:  FELU.08.05-IZ.00-0001/23

Całkowita wartość dofinansowania projektu : 43 022 754,50 PLN

Wartość projektu Miasta Krasnystaw/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie wynosi 2 017 400 PLN :

 • dofinansowanie z UE:  1 916 530 PLN
 • wkład własny : 100 870,00 PLN  

Okres realizacji projektu:  1 września 2023r. – 31 grudnia 2025 r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 12921 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Cel szczegółowy projektu to zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla OzN, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę i tym samym podnoszących jakość życia opiekunów i podopiecznych.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową projektu stanowi 653 osoby zamieszkała na terenie Krasnegostawu tj:

 1. Osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym: OzN i chorobami wieku starczego, osoby samotne, osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone komunikacyjne, z utrudnionym dostępem do placówek medycznych, borykające się z problemami finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny/dzieci. Wśród ogólnej liczby osób ważną grupę stanowią OzN, to główni odbiorcy usług opiekuńczych, asystenckich i sąsiedzkich, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 2. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych w wieku 65 lat i więcej, którzy sprawują opiekę bez obowiązku ustawowego zaspokajając codzienne potrzeby życiowe, zapewniając opiekę higieniczną, ułatwiając utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora.

Oraz odbiorcy zadań realizowanych przez Partnera wiodącego tj.:

 1. Osoby stanowiące kadrę realizującą działania w obszarze usług społecznych.

Łącznie wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 13581 osoby, w szczególności zamieszkujące obszary, z ograniczeniami w dostępie do usług społecznych, osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym mieszkańcy gmin, na terenie których brakuje usług opiekuń. i/lub świadczone usługi są niewystarczające.

Przy doborze uczestników projektu(UP)będzie stosowana zasada polityki równych szans, która zapewni obiektywny system doboru uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy UP bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Grupa docelowa: osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. w zakresie dostępu do wysokiej jakości spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym zapewniających odbiorcom możliwość niezależnego życia i włączenia społecznego zgodnie z art. 19 Konwencji o prawach OzN, Koment. ogólnym nr 5 do tej Konwencji i Uwagami Podsumowującymi Komitetu do spraw Praw ONZ.

FORMY WSPARCIA

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Miasta Krasnystaw/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie tj.:
 1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formach dziennych, w tym, rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy.
 2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i gerontologiczne.

w formie:

 • usługi „door to door” – mającej na celu w szczególności dotarcie do instytucji, urzędów, poradni na wizyty lekarskie, a także do gabinetów rehabilitacyjnych i poradni uzależnień oraz innych miejsc wskazanych przez Uczestnika (znajdujących się na terenie miasta Krasnystaw);
 • usługi rehabilitacyjne;
 • usługi fizjoterapeutyczne;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • usługi pielęgnacyjne  (w tym z zakresu podologii, fryzjerstwa i kosmetyki);
 • usługi tzw. „złota rączka” (np. drobne naprawy domowe, mycie okien).
 1. Regionalnego Ośrodka  Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie tj.:
 1. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów – zadanie realizowane prze Pomoc prawna dla osób w wieku 65 lat i więcej.
  1. Doradztwo w zakresie dostępności.
  1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  1. Zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów.

Skorzystanie z ww. usług jest bezpłatne.

EFEKTY/REZULTATY PROJEKTU

 1. Objęcie wsparciem 653 mieszkańców Krasnegostawu w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej.
 2. Objęcie wsparciem 30 opiekunów faktycznych/nieformalnych osób w wieku 65+ mieszkańców Krasnegostawu w formie usług opieki wytchnieniowej.
MOPS Krasnystaw
Skip to content