MOPS Krasnystaw

Stypendium szkolne

Zgodnie z

– Rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481)

– Uchwałą Nr II/10/2006 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 28, poz. 792);
– Uchwała Nr XXIII/175/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 125, poz. 2962).

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

– socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) rozdz. I art. 6 pkt 14 są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.).

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Krasnystaw.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1. który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 2480 zł (rocznie) a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2232 zł (rocznie);

2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek ( stanowi załącznik do uchwały) plik wniosku do pobrania

– rodziców niepełnoletniego ucznia,

– pełnoletniego ucznia,

– odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2,

– z urzędu.

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty),
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty),
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust 5 ustawy o systemie oświaty),
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników (katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w uchwale).

Rozliczenie stypendium szkolnego następuje po uprzednim przedłożeniu faktur lub rachunków.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Krasnystaw,

2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku)

a) zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto;

b) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

c) zaświadczenia lub decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie o otrzymanych świadczeniach (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rehabilitacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (tj. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

d) zaświadczenia o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;

e) zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna lub wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów;

3. odcinek renty/emerytury.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

UWAGA!

1. Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji.

2. Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale.

4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne od 1 września br. w następujących miejscach:
– na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
– w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 2
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów: do 15 września br., a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9.

Formy stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:

a) opłat za udział uczniów w zajęciach nauki języków obcych, logopedycznych

b) opłat za udział w zajęciach muzycznych,

c) opłat za udział w zajęciach komputerowych,

d) opłat za udział w zajęciach sportowych i innych zajęciach edukacyjnych,

e) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach (wyjściach) do kin, teatrów i innych imprezach organizowanych przez szkołę,

f) pokrycie abonamentu internetowego,

g) zakup programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

h) zakup komputerów, drukarek, papieru, i innych akcesoriów komputerowych,

i) zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów,

j) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju apelowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek niezbędnych do realizacji procesu edukacyjnego, zeszytów długopisów, piórników, plecaków i innych przyborów szkolnych;

2. stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:

1) opłat za bursę i internat,

2) opłat za obiady,

3) opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego,

jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach ,o których mowa w ust. 2 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest celowe.

Wniosek na stypendium szkolne

MOPS Krasnystaw
Skip to content