MOPS Krasnystaw

OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Do najistotniejszych zadań kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnianej należy:

 • Współdziałanie przy podejmowaniu decyzji: Kurator pomaga osobie częściowo ubezwłasnowolnionej w podejmowaniu decyzji i, w razie potrzeby, wyraża zgodę na czynności prawne, które tego wymagają.
 • Reprezentacja w sprawach prawnych: Kurator może reprezentować osobę częściowo ubezwłasnowolnioną w sprawach sądowych i administracyjnych.
 • Ochrona majątku: Kurator dba o to, aby majątek osoby częściowo ubezwłasnowolnionej był zarządzany w sposób racjonalny i bezpieczny.
 • Raportowanie do sądu: Kurator jest zobowiązany do regularnego składania raportów do sądu dotyczących swojego działania i sytuacji osoby, którą się opiekuje.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • Znajomość tematyki związanej z pełnieniem funkcji kuratora
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Podanie / list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kuratora
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9 – pokój 106 w terminie do dnia 15.07.2024r .

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na kuratora decyduje Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, który może przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora.

Dyrektor
MOPS w Krasnymstawie

MOPS Krasnystaw
Skip to content