MOPS Krasnystaw

Świadczenie pieniężne

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Informujemy również, że począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony po wskazanym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o świadczenie pieniężne, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Świadczenie pieniężne z tego tytułu może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby składające wniosek winny dysponować następującymi danymi obywateli Ukrainy, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie tj. imiona, nazwiska i numery PESEL. Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania. W celu uzyskania świadczenia za kolejny okres, należy złożyć ponownie wniosek.

MOPS Krasnystaw
Skip to content