MOPS Krasnystaw

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia osób chętnych do korzystania ze wsparcia w formie pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 z późn. zm. ), w szczególności z powodu: – bezdomności – niepełnosprawności – migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalne, takie jak Romowie) – pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ustawie  Oraz osoby i rodziny,  których dochód nie przekracza  220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby  w rodzinie. Objaśnienie: Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do dochodu wlicza się m.in. – wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,  Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: – miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; – składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; – kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. – wynagrodzenie za pracę dorywczą, – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, – renty, – emerytury, – alimenty, – odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, – zasiłki dla bezrobotnych, – dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, – dochody z gospodarstwa rolnego, – świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), – dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy), – dodatek mieszkaniowy, – dodatek energetyczny. Do dochodu nie wlicza się:  –  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), – świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598), – jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,   – zasiłku celowego,   – pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne), – wartości świadczenia w naturze,   – świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, – świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 319 z późn. zm.),  – dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 proszone są o kontakt  z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, zgodnie z przypisana rejonizacją. Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych  planowany jest od grudnia 2021r. do czerwca2022r.

Czytaj dalej
redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  rozpoczynają realizacje indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego w CIS Krasnystaw. To już II Edycja projektu, do której zakwalifikowano 17 osób. W ramach reintegracji społecznej mają możliwość uczestnictwa w : Indywidualnych i grupowych poradnictwie psychologicznym, prawnym, terapeutycznym oraz zawodowym, Warsztatach integracyjnych i kulturalnych. W rama reintegracji zawodowej 5 uczestników przyucza się do zawodu Technolog Robót Wykończeniowych, 5 uczestników do zawodu Robotnik oczyszczania miasta za 7 uczestniczek do zawodu – Opiekunka Osób Starszych i Dziecięca.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787). Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Czytaj dalej

Baza podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie

Centrum Aktywnego Seniora w Krasnymstawie informuje, że rozpoczyna prace nad przygotowaniem Informatora – Bazy podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie. Dlatego też, zwraca się z prośbą  do wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej w mieście o  przekazanie na e-mail: pws@mopskrasnystaw.pl następujących informacji: Nazwa Organizacji: Adres siedziby ( prosimy o szczegółowe wskazanie miejsca z oznaczeniem nr pokoju/ piętra budynku – jeśli dotyczy): Zakres działania: e-mail: telefon do kontaktu: do dnia 30 października 2021 r.

Czytaj dalej

Centrum Aktywnego Seniora pomoże w dokonaniu samospisu

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA wychodzi z inicjatywą do krasnostawskich seniorów, którzy jeszcze nie dokonali samospisu. Centrum Aktywnego Seniora przypomina,  że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  trwa do 30 września br. Obowiązek ten spoczywa , na każdym mieszkańcu Polski.  Znając trudności osób starszych w dostępie i obsłudze technologii informatycznych Centrum Aktywnego Seniora służy pomocą. Należy skontaktować się z animatorem tel. 531 801 690   i umówić  na spis w Punkcie Wsparcia Seniora  ( I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury – sala klubowa). Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę!!! Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Czytaj dalej

„Uczymy Pomagać”

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, w ramach współdziałania w obszarze prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie została zorganizowana akcja pn. „Uczymy Pomagać”. W ramach prowadzonych działań organizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. przeprowadzono prelekcję skierowaną do osób pozbawionych wolności na temat „Pomoc potrzebującym w kontekście przygotowania do powrotu do społeczeństwa”. Ponadto grupa osadzonych wzięła udział w pomocy w rozładunku dostarczonej żywności skierowanej do najuboższych rodzin.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content