MOPS Krasnystaw

ZASADY KWALIFIKOWANIA OSÓB DO OBJĘCIA POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ W RAMACH PODPROGRAMU 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2021 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób (rodzin) spełniających kryteria kwalifikowalności grupy osób najbardziej potrzebujących, tj: – bezdomni -niepełnosprawni – migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) – pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej1,  np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem lub długotrwałą chorobą i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej2, tj. 1702,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie. UWAGA! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021, tj. od grudnia 2021r. do października 2022r.          ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że gotowe artykuły spożywcze pochodzące z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021  będą przekazywane wyłącznie do osób spełniających kryteria kwalifikowalności w formie paczki żywnościowej. Żywność wydawana jest nieodpłatnie. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2021.         Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje: 1. Artykuły warzywne i owocowe:             ▪ groszek z marchewką 3,20 kg             ▪ koncentrat pomidorowy 1,12 kg             ▪ powidła śliwkowe 1,50 kg 2. Artykuły skrobiowe             ▪ makaron jajeczny świderki 4,50 kg             ▪ kasza jęczmienna 1kg 3. Artykuły mleczne             ▪ mleko UHT 5 l 4. Artykuły mięsne:             ▪ szynka drobiowa 1,80 kg             ▪ szynka wieprzowa mielona 1,20 kg             ▪ filet z makreli w oleju 0,85 kg 5. Cukier:             ▪ cukier biały 4 kg 6. Tłuszcze:             ▪ olej rzepakowy 4 l W związku ze szczególnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19 Instytucja zarządzająca PO PŻ warunkowo dopuszcza możliwość udostępnienia osobom najbardziej potrzebującym artykułów spożywczych z pominięciem zasady minimalnej liczby trzech produktów z różnych grup towarowych w pojedynczym wydaniu. Powyższe odstępstwo jest uzasadnione do stosowania wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy organizacja partnerska lokalna nie ma możliwości zapewnienia jednorazowo wydania trzech produktów z przyczyn od niej niezależnych Ponadto w uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu  na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych – o ile będą takie możliwości (tj. posiadanie odpowiedniego artykułu  w zwiększonej proporcji). Jednocześnie informujemy że artykuły spożywcze nie będą przekazane żadnym nieuprawnionym osobom trzecim ani innym nieuprawnionym organizacjom  i instytucjom. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA SKARG DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PODPROGRAMU 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji żywności przez tut. Ośrodek do: 1. URZĘDU MIASTA KRASNYSTAW  z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 29 w Krasnymstawie 2. Organizacji Partnerskiej, z którą tut. Ośrodek podpisał umowę , tj. LUBELSKIEGO ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA  z siedzibą przy ul. Puchacza 6 w Lublinie 3. Instytucji Zarządzającej: MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5/ w Warszawie

Czytaj dalej

Rekrutacja do III edycji projektu pt. „CIS Krasnystaw – horyzont zmian – horyzont perspektyw”

Nabór prowadzony jest od 01.02.2022 do 25.02.2022 r. Celem projektu jest zahamowanie rozwoju negatywnych zjawisk społecznych, uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia ubóstwa, poprawa dostępu do rynku pracy osób grup wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym rewitalizacją w Mieście Krasnystaw poprzez Program Aktywizacji Lokalnej oraz reintegrację społeczną i zawodową. DLA KOGO? Grupę docelową stanowią osoby wykluczone społecznie ( w tym dotknięte ubóstwem ) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: – osoby z niepełnosprawnościami – w tym zaburzone psychicznie – o niskich kwalifikacjach – osoby bierne zawodowo – osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż bezrobocie, wobec których zastosowane wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające, osoby pełnoletnie zamieszkujące na obszarze objętym działaniami rewitalizacji. Korzystające z POPŻ i pomocy społecznej. JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM? Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej CIS lub w siedzibie Centrum przy ul. Sikorskiego 10,w godzinach: 7:30 – 15:30, Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Mieszkańców, Powiatowym Urzędzie Pracy i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. GRUPY W RAMACH PROJEKTU Drukarz cyfrowy, wizażysta/stylista, stolarz meblowy

Czytaj dalej

UWAGA INTERESANCI !!!!

Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne wywołane chorobą COVID-19 bardzo prosimy o OGRANICZENIE wizyt w MOPS. Interesanci będą przyjmowani w sprawach pilnych Swoją sprawę możesz załatwić: telefonicznie pod nr 82 576 23 24 lub 82 576 22 81, za pomocą poczty elektronicznej na adres:  poczta@mopskrasnystaw.pl listownie na adres Ośrodka, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wszystkie dokumenty i wnioski prosimy wrzucać do urny umieszczonej w budynku głównym MOPS oraz na parterze przy wejściu od ulicy Piłsudskiego 9 Poprawnie wypełnione i podpisane wnioski na dodatek osłonowy prosimy wrzucać do urny. (nie sprawdzamy wniosków osobiście) W celu poprawnego wypełnienia wniosku możliwy kontakt telefoniczny – numer telefonu 082 576-23-24 wew.109, 123,105).

Czytaj dalej

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Miasta Krasnystaw składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. – elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022 r. do 31października 2022 r. Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony. Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje. Terminy składania wniosków. Wnioski należy składać w terminie do31 października 2022 roku.Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach.Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.     Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego 2022 roku do 31 października 2021 roku, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie. Wysokość dodatku.– 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,– 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych, ––  850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,-1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych. Ważne!!! W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:       – 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,           – 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,  – 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,      -1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych. Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł. Informacja o przyznaniu świadczenia. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE nr 169 / 2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Czytaj dalej
redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  wspomagają miasto w utrzymanie porządku w miejskich przestrzeniach publicznych. Uczestnicy  II Edycji projektu pod kierunkiem trenera Ł.Bila zdbają o utrzymanie czystości o porządku w Krasnymstawie.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Zarządzenia Burmistrza w sprawie usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 06 grudnia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych… Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 06 grudnia 2021 r w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych…

Czytaj dalej

Akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada2021 r. mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty – Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu. Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype. Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np.przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie odporności na zakażenie wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę oraz powikłaniom i zgonom. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów szczepień zostały podane na stronie urzędu w zakładce Grypa Informacje https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypainformacje

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content