MOPS Krasnystaw

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  III  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 2. osoby bezrobotne,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach,
 5. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia:

Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny miesięcznie:

 1. Doradztwo zawodowe,
 2. Psychoedukacja,Warsztaty umiejętności społecznych
 3.  Doradztwo terapeutyczne,
 4. Zajęcia integracyjne/kulturalne

Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – do 6 godzin dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:

 1. Robotnik oczyszczania miasta
 2. Technolog robot wykończeniowych
 3. Opiekunka osób starszych i dziecięca

dodatkowo zapewniamy:

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne

– świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

– ciepły posiłek .

Okres realizacji programu wrzesień 2022 – wrzesień 2023

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „Cis Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!“ lub:

 • w Biurze projektu pok. 102 ,
 • u pracowników socjalnych Ośrodka,

w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka,
 • za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9

 do dnia  9 września 2022 r. W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej, kadra Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie

MOPS Krasnystaw
Skip to content