MOPS Krasnystaw

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ „DOBRY START” 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start od 1 lipca 2021r można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS: – na portalu empatia – przez bankowość elektroniczną – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl Informacji dotyczących świadczenia „Dobry Start” 300+ udziela ZUS Krasnystaw, Biuro Terenowe, ul. PCK 13, 22-300 Krasnystaw.

Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł netto. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Czytaj dalej

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA ZAPRASZA wszystkich seniorów zamieszkałych w Krasnymstawie

na  ZAJĘCIA:  PRAWO NA CO DZIEŃ – spotkanie grupowe z prawnikiem w dniu 26 lipca 2021 r. /poniedziałek/ od godz. 14.00 w Sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej Z DIETETYKIEM – spotkanie grupowe w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ od godz. 9.30 w sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej. Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych jeśli zachodzą takie potrzeby. USPRAWNIAJĄCE – zajęcia na krytej pływalni MOSIR w dniu 28 lipca 2021 r. /środa/ od godz. 9.00. Zbiórka na miejscu – przed wejściem do krytej pływalni MOSIR. ZE SFERY PSYCHOLOGICZNEJ – spotkanie grupowe z psychologiem w dniu 30 lipca 2021 r. /piątek/ od godz. 13.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

Czytaj dalej

CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!

            Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!” realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest: – kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka; – Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach Reintegracji społecznej  uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie Warsztatów kulturalnych z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu. 24 czerwca 2021 r uczestnicy wspólnie z animatorem odwiedzili Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

Czytaj dalej

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza uzupełniający nabór uczestników pilotażowego projektu „TELEOPIEKA”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że ogłasza nabór uzupełniający do projektu „TELEOPIEKA” oferujący usługę teleopieki   z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących  do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia  lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.   Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w: przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS, wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Czytaj dalej

Diagnoza potrzeb w sprawie Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie na terenie Miasta Krasnystaw odnośnie potrzeb w zakresie realizacji Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program dotyczący tworzenia „Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych”, skierowany jest do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające. Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Czytaj dalej

UCZESTNICY grupy reintegracyjnej TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  wspierają miejskie jednostki samorządowe w niezbędnych pracach remontowych. Uczestnicy pod kierunkiem Instruktora Zawodu Andrzeja Tarajko przyuczają się do zawodu wykonując prace remontowo-wykończeniowe. Dzięki realizacji zajęć reintegracji zawodowej zostały odnowione elementy zabezpieczeniowe na zbiorniku retencyjnym Lubańki oraz drobne prace remontowe w centrum miasta – na Rynku.: Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content