MOPS Krasnystaw

Rekrutacja do III edycji projektu pt. „CIS Krasnystaw – horyzont zmian – horyzont perspektyw”

Nabór prowadzony jest od 01.02.2022 do 25.02.2022 r.

Celem projektu jest zahamowanie rozwoju negatywnych zjawisk społecznych, uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia ubóstwa, poprawa dostępu do rynku pracy osób grup wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym rewitalizacją w Mieście Krasnystaw poprzez Program Aktywizacji Lokalnej oraz reintegrację społeczną i zawodową.

DLA KOGO?

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone społecznie ( w tym dotknięte ubóstwem ) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

– osoby z niepełnosprawnościami – w tym zaburzone psychicznie

– o niskich kwalifikacjach

– osoby bierne zawodowo

– osoby bezrobotne

– zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż bezrobocie, wobec których zastosowane wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające, osoby pełnoletnie zamieszkujące na obszarze objętym działaniami rewitalizacji. Korzystające z POPŻ i pomocy społecznej.

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej CIS lub w siedzibie Centrum przy ul. Sikorskiego 10,
w godzinach: 7:30 – 15:30, Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Mieszkańców, Powiatowym Urzędzie Pracy i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

GRUPY W RAMACH PROJEKTU

Drukarz cyfrowy, wizażysta/stylista, stolarz meblowy

MOPS Krasnystaw
Skip to content