MOPS Krasnystaw

ZASADY KWALIFIKOWANIA OSÓB DO OBJĘCIA POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ W RAMACH PODPROGRAMU 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2021 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób (rodzin) spełniających kryteria kwalifikowalności grupy osób najbardziej potrzebujących, tj:

– bezdomni

-niepełnosprawni

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej1,  np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem lub długotrwałą chorobą i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej2, tj. 1702,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie.

UWAGA! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021,

tj. od grudnia 2021r. do października 2022r.

         ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  informuje, że gotowe artykuły spożywcze pochodzące z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021  będą przekazywane wyłącznie do osób spełniających kryteria kwalifikowalności w formie paczki żywnościowej. Żywność wydawana jest nieodpłatnie.

Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2021.

        Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

            ▪ groszek z marchewką 3,20 kg

            ▪ koncentrat pomidorowy 1,12 kg

            ▪ powidła śliwkowe 1,50 kg

2. Artykuły skrobiowe

            ▪ makaron jajeczny świderki 4,50 kg

            ▪ kasza jęczmienna 1kg

3. Artykuły mleczne

            ▪ mleko UHT 5 l

4. Artykuły mięsne:

            ▪ szynka drobiowa 1,80 kg

            ▪ szynka wieprzowa mielona 1,20 kg

            ▪ filet z makreli w oleju 0,85 kg

5. Cukier:

            ▪ cukier biały 4 kg

6. Tłuszcze:

            ▪ olej rzepakowy 4 l

W związku ze szczególnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19 Instytucja zarządzająca PO PŻ warunkowo dopuszcza możliwość udostępnienia osobom najbardziej potrzebującym artykułów spożywczych z pominięciem zasady minimalnej liczby trzech produktów z różnych grup towarowych w pojedynczym wydaniu.

Powyższe odstępstwo jest uzasadnione do stosowania wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy organizacja partnerska lokalna nie ma możliwości zapewnienia jednorazowo wydania trzech produktów z przyczyn od niej niezależnych

Ponadto w uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu  na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych – o ile będą takie możliwości (tj. posiadanie odpowiedniego artykułu  w zwiększonej proporcji).

Jednocześnie informujemy że artykuły spożywcze nie będą przekazane żadnym nieuprawnionym osobom trzecim ani innym nieuprawnionym organizacjom  i instytucjom.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA SKARG DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PODPROGRAMU 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji żywności przez tut. Ośrodek do:

1. URZĘDU MIASTA KRASNYSTAW 

z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 29 w Krasnymstawie

2. Organizacji Partnerskiej, z którą tut. Ośrodek podpisał umowę , tj.

LUBELSKIEGO ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

z siedzibą przy ul. Puchacza 6 w Lublinie

3. Instytucji Zarządzającej:

MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5/ w Warszawie

MOPS Krasnystaw
Skip to content