MOPS Krasnystaw

redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  wspomagają miasto w utrzymanie porządku w miejskich przestrzeniach publicznych. Uczestnicy  II Edycji projektu pod kierunkiem trenera Ł.Bila zdbają o utrzymanie czystości o porządku w Krasnymstawie.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Zarządzenia Burmistrza w sprawie usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 06 grudnia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych… Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 06 grudnia 2021 r w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych…

Czytaj dalej

Akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada2021 r. mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty – Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu. Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype. Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np.przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie odporności na zakażenie wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę oraz powikłaniom i zgonom. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów szczepień zostały podane na stronie urzędu w zakładce Grypa Informacje https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypainformacje

Czytaj dalej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia osób chętnych do korzystania ze wsparcia w formie pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 z późn. zm. ), w szczególności z powodu: – bezdomności – niepełnosprawności – migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalne, takie jak Romowie) – pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ustawie  Oraz osoby i rodziny,  których dochód nie przekracza  220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby  w rodzinie. Objaśnienie: Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do dochodu wlicza się m.in. – wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,  Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: – miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; – składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; – kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. – wynagrodzenie za pracę dorywczą, – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, – renty, – emerytury, – alimenty, – odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, – zasiłki dla bezrobotnych, – dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, – dochody z gospodarstwa rolnego, – świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), – dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy), – dodatek mieszkaniowy, – dodatek energetyczny. Do dochodu nie wlicza się:  –  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), – świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598), – jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,   – zasiłku celowego,   – pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne), – wartości świadczenia w naturze,   – świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, – świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 319 z późn. zm.),  – dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 proszone są o kontakt  z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, zgodnie z przypisana rejonizacją. Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych  planowany jest od grudnia 2021r. do czerwca2022r.

Czytaj dalej
redaktor

UCZESTNICY projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020  rozpoczynają realizacje indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego w CIS Krasnystaw. To już II Edycja projektu, do której zakwalifikowano 17 osób. W ramach reintegracji społecznej mają możliwość uczestnictwa w : Indywidualnych i grupowych poradnictwie psychologicznym, prawnym, terapeutycznym oraz zawodowym, Warsztatach integracyjnych i kulturalnych. W rama reintegracji zawodowej 5 uczestników przyucza się do zawodu Technolog Robót Wykończeniowych, 5 uczestników do zawodu Robotnik oczyszczania miasta za 7 uczestniczek do zawodu – Opiekunka Osób Starszych i Dziecięca.             Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787). Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content