MOPS Krasnystaw

Baza podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie

Centrum Aktywnego Seniora w Krasnymstawie informuje, że rozpoczyna prace nad przygotowaniem Informatora – Bazy podmiotów działających na rzecz Seniorów w Krasnymstawie. Dlatego też, zwraca się z prośbą  do wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej w mieście o  przekazanie na e-mail: pws@mopskrasnystaw.pl następujących informacji: Nazwa Organizacji: Adres siedziby ( prosimy o szczegółowe wskazanie miejsca z oznaczeniem nr pokoju/ piętra budynku – jeśli dotyczy): Zakres działania: e-mail: telefon do kontaktu: do dnia 30 października 2021 r.

Czytaj dalej

Centrum Aktywnego Seniora pomoże w dokonaniu samospisu

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA wychodzi z inicjatywą do krasnostawskich seniorów, którzy jeszcze nie dokonali samospisu. Centrum Aktywnego Seniora przypomina,  że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  trwa do 30 września br. Obowiązek ten spoczywa , na każdym mieszkańcu Polski.  Znając trudności osób starszych w dostępie i obsłudze technologii informatycznych Centrum Aktywnego Seniora służy pomocą. Należy skontaktować się z animatorem tel. 531 801 690   i umówić  na spis w Punkcie Wsparcia Seniora  ( I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury – sala klubowa). Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę!!! Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Czytaj dalej

„Uczymy Pomagać”

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, w ramach współdziałania w obszarze prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie została zorganizowana akcja pn. „Uczymy Pomagać”. W ramach prowadzonych działań organizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. przeprowadzono prelekcję skierowaną do osób pozbawionych wolności na temat „Pomoc potrzebującym w kontekście przygotowania do powrotu do społeczeństwa”. Ponadto grupa osadzonych wzięła udział w pomocy w rozładunku dostarczonej żywności skierowanej do najuboższych rodzin.

Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ „DOBRY START” 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start od 1 lipca 2021r można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS: – na portalu empatia – przez bankowość elektroniczną – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS www.zus.pl Informacji dotyczących świadczenia „Dobry Start” 300+ udziela ZUS Krasnystaw, Biuro Terenowe, ul. PCK 13, 22-300 Krasnystaw.

Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł netto. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada, danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Czytaj dalej

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA ZAPRASZA wszystkich seniorów zamieszkałych w Krasnymstawie

na  ZAJĘCIA:  PRAWO NA CO DZIEŃ – spotkanie grupowe z prawnikiem w dniu 26 lipca 2021 r. /poniedziałek/ od godz. 14.00 w Sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej Z DIETETYKIEM – spotkanie grupowe w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ od godz. 9.30 w sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej. Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych jeśli zachodzą takie potrzeby. USPRAWNIAJĄCE – zajęcia na krytej pływalni MOSIR w dniu 28 lipca 2021 r. /środa/ od godz. 9.00. Zbiórka na miejscu – przed wejściem do krytej pływalni MOSIR. ZE SFERY PSYCHOLOGICZNEJ – spotkanie grupowe z psychologiem w dniu 30 lipca 2021 r. /piątek/ od godz. 13.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

Czytaj dalej
MOPS Krasnystaw
Skip to content