MOPS Krasnystaw

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, że  w ramach zapewnienia trwałości projektu„ Krasnostawski Aktywny Senior”  kontynuowane jest wsparcie osób w wieku 60+ poprzez:

  1. Prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego  powszechnie dostępnego w miejsca z dostępem do sprzętu komputerowego oraz wyposażonego w materiały edukacyjne (czasopisma/informatory). Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Do dyspozycji seniorów zatrudniony został Terapeuta Zajęciowy – Animator, odpowiedzialny z obsługę Punktu.

2. Prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora dostępnego w godzinach ustalonych z uczestnikami  a  oferujący wsparcie w zakresie:

zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia wokal/teatr/kulinarne/rękodzieło)

zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (poradnik seniora)

działalności prozdrowotnej (edukacja zdrowotna/psychologiczna), kulturalnej (wyjścia do teatru/filharmonii, wieczorki taneczne, wyjazdy)  i edukacyjnej (m.in. obsługi komputera, korzystania z Internetu.)

zajęcia z zakresu kultury fizycznej (zajęcia ruchowe/taneczne/ usprawniające)

integrację ze społecznością lokalną (spotkania/imprezy integracyjne)

3. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej  dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób w wieku 60+.

Usługi Punktu Wsparcia Seniora oraz Klubu Aktywnego Seniora są nieodpłatne. Projekt „Krasnostawski Aktywny Senior” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

MOPS Krasnystaw
Skip to content