MOPS Krasnystaw

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

Całkowita wartość dofinansowania dla Miasta Krasnystaw w roku 2024 wynosi 171 360,00 zł.

W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia do Programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie,  ul. Piłsudskiego 9 pok. 106.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 29 lutego 2024 r.

Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej opieką wytchnieniową,
do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 576 23 24 wew.107.

Rekrutacja:

Ośrodek kwalifikuje do przyznania opieki wytchnieniowej na podstawie „Karty zgłoszenia
do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu.

Jeżeli uczestnik wskazuje swojego wykonawcę usługi opieki wytchnieniowej, należy wpisać jego imię i nazwisko w karcie zgłoszenia.

 ZAŁĄCZNIKI:

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

MOPS Krasnystaw
Skip to content