„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Miasto Krasnystaw aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Miasta Krasnystaw będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą
na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych
na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji;
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,
z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:
1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć 41 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci w wieku do 16 roku życia oraz 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 8 osób z umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  Planowana liczba godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych to 22.838.

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9.

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Mierzyńska pod numerem telefonu 82 576 23 24 wew. 107

Załączniki do pobrania:
Karta przystąpienia do programu
Oświadczenia
Klauzula informacyjna

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021