Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 2. osoby bezrobotne,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach,
 5. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia: Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny dziennie:
 1. Doradztwo zawodowe,
 2. Psychoedukacja,Warsztaty umiejętności społecznych
 3. Doradztwo terapeutyczne,
 4. Zajęcia integracyjne/kulturalne
Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – 4 godziny dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:
 1. Robotnik oczyszczania miasta
 2. Technolog robot wykończeniowych
 3. Opiekunka osób starszych I dziecięca
dodatkowo zapewniamy: – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne – świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, – ciepły posiłek . Okres realizacji programu wrzesień 2021 – wrzesień 2022 Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „Cis Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!“ lub:
 • w Biurze projektu pok. 102 ,
 • u pracowników socjalnych Ośrodka,
w godzinach od 7:30 do 15:30. Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:
 • osobiście w siedzibie Ośrodka,
 • za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
do dnia  27 sierpnia 2021r. W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej, kadra Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie Formularz Ankieta motywacyjna Oświadczenie UP1 Oświadczenie UP2 US-7 do uzupełnienia wzór druku US-7 – przykład