MOPS Krasnystaw

Nabór osób chętnych do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie prowadzi nabór kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej  w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Warunki zatrudnienia:  umowa cywilnoprawna

Wymagania:

                          Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami,
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom
  z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu

            „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu               Terytorialnego – edycja 2024

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym
:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, pokój 106 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Informacji udziela: Agnieszka Mierzyńska, tel.  82 576 23 24 wew. 107

MOPS Krasnystaw
Skip to content