MOPS Krasnystaw

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

Działania rodzin wspierających określa art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych; wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny; pomocy dzieciom w nauce; udzielaniu wskazówek w nabywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego; racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego; udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum na basen), na podstawie zawartej umowy określającej zasady zwrotu kosztów.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierająca zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS w Krasnymstawie ;
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Krasnymstawie;
  3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS w Krasnymstawie;
  4. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9, pok.22- parter Budynku. Osoba do kontaktu- Kierownik Marta Soczyńska

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 82 576 23 24 wew. 104 , w godzinach 10.00- 15.30

MOPS Krasnystaw
Skip to content