MOPS Krasnystaw

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

W zwiazku z zaakceptowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Miasto Krasnystaw informuje, że otrzymało środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023
w wysokości:

Kwota dofinansowania:  2 235 477,00 zł.

Całkowita wartość:  2 235 477,00 zł.

Program trwa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych,
  w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego
  w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także
  w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie
informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Kartę zgłoszenia do Programu można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie ustalona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu 82 576 23 24 wew. 107

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

MOPS Krasnystaw
Skip to content