Podstawą do przyznawania dodatków mieszkaniowych stanowi ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 180).

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania we własnym zakresie. Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom zajmującym lokale:

– komunalne,

– hipoteczne,

– spółdzielcze lokatorskie

– własnościowe,

– zakładowe,

– socjalne

– domki jednorodzinne.

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego przez siebie lokalu lub prawo do lokalu zamiennego socjalnego (w przypadku osób nie posiadających tytułu prawnego).

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

-175% najniższej emerytury tj. 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

-125% najniższej emerytury tj. 1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do dochodu natomiast nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne.

Ponadto osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna kwalifikować się metrażem ustalonym w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 dopuszczalne przekroczenie powierzchni

1) 35 m2 – dla 1 osoby – 45,50 m2

2) 40 m2 – dla 2 osób – 52,00 m2

3) 45 m2 – dla 3 osób – 58,50 m2

4) 55 m2 – dla 4 osób – 71,50 m2

5) 65 m2 – dla 5 osób – 84,50 m2

6) 70 m2 – dla 6 osób -91,00 m2

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu a kwotą, którą powinna opłacić osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z własnych dochodów (stanowi ją określony procent tych dochodów w zależności od liczby osób w rodzinie).

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą przyznawaną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

– posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;

– utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

– niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;

– posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:

stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie; wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;

– dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;

– oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu* ;

– oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;

dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu:

– na dzień złożenia wniosku
oraz
– na dzień 14 marca 2020 r.

Z uwagi na ustawowy krótki okres składania wniosku z adnotacją „o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 82 576 23 24.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty, a także bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych.