MOPS Krasnystaw

Gospodarowanie odpadami

POMOC FINANSOWA W POSTACI DOPŁATY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KRASNYSTAW.

Od dnia 27 października 2015 r. istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej dla rodzin wielodzietnych. Pomoc przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie w przypadku gdy osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Pomoc finansową przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpływa kompletny wniosek do dnia 31 grudnia danego roku, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do jej przyznania.
Od 1 września 2019 r. wnioski są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, pok. Nr 2.

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 8 września 2015 r. w sprawie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

Załącznik – Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

MOPS Krasnystaw
Skip to content