MOPS Krasnystaw

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza

 • Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • Opiekunów faktycznych/nieformalnych osób w wieku 65 lat i więcej

zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw

do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb uczestników tj.

 1.  Dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej 
 • usługi rehabilitacyjne;
 • usługi fizjoterapeutyczne;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • usługi pielęgnacyjne ( fryzjerskie, kosmetyczne, podologiczne);

usługi wspomagające do realizacji ww.usług:

 • usługi tzw. „złota rączka” (np. drobne naprawy domowe, mycie okien);
 • usługi „door to door” – mającej na celu w szczególności dotarcie do instytucji, urzędów, poradni na wizyty lekarskie, a także do gabinetów rehabilitacyjnych i poradni uzależnień oraz innych miejsc wskazanych przez Uczestnika (znajdujących się na terenie miasta Krasnystaw);
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • opaski bezpieczeństwa
 • Dla opiekunów faktycznych/nieformalnych osób niesamodzielnych w wieku 65 lat                    i więcej:
 • usługi opieki wytchnieniowej
 • usługi poradnictwa specjalistycznego – geriatrycznego

Dobór usług zostanie poprzedzony określeniem poziomu pilności potrzeb uczestnika.

Okres realizacji usług: styczeń 2024 – grudzień 2025

Aby wiąć udział w projekcie należy:
– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
– złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie, klazula RODO)

osobiście w:

 1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w godzinach od 7:30 do 15:30
  – w Biurze projektu pok. 102,
  – u pracowników socjalnych Ośrodka,
 2. Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Punkcie Wsparcia Seniora – I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury w godzinach od 9:00 do 16:00 /wtorek-piątek/

lub za pośrednictwem poczty adres 22-300 Krasnystaw ul. Marszałka Piłsudskiego 9.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl w zakładce „Polityka Senioralna EFS+“ .

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: koordynator projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, animator Punktu Wsparcia Seniora tel. 531 801 690

Osoby z poniższych grup:
a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
c) osoby z chorobami psychicznymi
d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną
e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym
z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10)
f) osoby leżące
g) osoby niesamodzielne
h) osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ)
i) osoby zamieszkujące samotnie
j) osoby wykluczone komunikacyjnie.

otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń.

Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY – CIĄGŁY tj. do wyczerpania założonego limitu uczestników tj. 653 osób lub limitów dostępnych usług.

MOPS Krasnystaw
Skip to content