MOPS Krasnystaw

REKRUTACJA DO PROJEKTU – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

b) osoby w wieku 40 lat i powyżej, nie mogące wykonać co najmniej 1 czynności dnia codziennego.

Udział w projekcie umożliwia dostęp do:
1. usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestnika przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem zawodowym. Wymiar i zakres usług opiekuńczych zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
Zakres usług opiekuńczych może obejmować :
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowywanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się.
b) opiekę higieniczną (np. Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy czynnościach fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji).
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym.
Etapy realizacji usług opiekuńczych:
a) Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych i wydanie decyzji dotyczącej przyznania bądź odmowy przyznania usług opiekuńczych.
b) Zawarcie kontraktów trójstronnych zawierających zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych.
c) Realizacja przez Partnera usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miasta Krasnystaw.
d) Dokumentowanie realizacji usług opiekuńczych .
e) Monitorowanie i okresowa ewaluacja realizacji usług opiekuńczych.

2. Dostęp do profesjonalnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnej odpowiadającej potrzebom uczestnika.

Realizatorem usług jest partner projektu Fundacja “WINDA” w Krasnymstawie.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze zostanie ustalona indywidualnie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/107/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich popierania.

Okres realizacji projektu maj 2021 – sierpień 2023

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl lub:
– w Biurze projektu pok. 102 ,
– u pracowników socjalnych Ośrodka,
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9

do dnia 7 maja 2021 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

Przewiduje się udział w Projekcie 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby z poniższych grup:
a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
d) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
e) osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
f) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
g) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.
h) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji.

otrzymają dodatkowe 2 punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń.

Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja

Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zaświadczenie prac.socj.

MOPS Krasnystaw
Skip to content