MOPS Krasnystaw

„ Krasnostawski Aktywny Senior”

„ Krasnostawski Aktywny Senior” – to już czwarty projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W piątek 16 kwietnia 2021 r.  w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie Mariusz Antoniak oraz skarbnik miasta Krasnystaw Patrycja Zdybel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Krasnostawski Aktywny Senior”.

Planowana wartość projektu to 1 410 047,65 zł, a kwota dofinansowania  to 1 198 540,49 zł.

Wśród 144 projektów poddanych ocenie formalno-merytorycznej projekt zyskał wysoką ocenę punktową 108,5 pkt i uplasował się na 2 pozycji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Zaplanowane działania projektu są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców Krasnegostawu w wieku 60 + i zakłada:

  1. Utworzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego powszechnie dostępnego w miejsca z dostępem do sprzętu komputerowego oraz wyposażonego w materiały edukacyjne (czasopisma/informatory). Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Do dyspozycji seniorów zatrudniony zostanie Animator, odpowiedzialny z obsługę Punktu.
  2. Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dostępnego w godzinach ustalonych z uczestnikami a  oferujący wsparcie w zakresie:
  • zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia wokal/teatr/kulinarne/rękodzieło)
  • zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (poradnik seniora)
  • działalności prozdrowotnej (edukacja zdrowotna/psychologiczna), kulturalnej (wyjścia do teatru/filharmonii, wieczorki taneczne, wyjazdy) i edukacyjnej (m.in. obsługi komputera, korzystania z Internetu.)
  • zajęcia z zakresu kultury fizycznej (zajęcia ruchowe/taneczne/ usprawniające)
  • integrację ze społecznością lokalną (spotkania/imprezy integracyjne)
  1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej  dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

 Usługi Punktu Wsparcia Seniora oraz Klubu Aktywnego Seniora będą nieodpłatne dla uczestników.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 40 osób zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw, w tym:

  • 30 osób starszych ( 60+), które zakończyły aktywność zawodową
  • 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwagi na stan zdrowia/niepełnosprawność w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 Beneficjentem projektu jest Miasto Krasnystaw/ Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Krasnymstawie w partnerstwie z Fundacją „WINDA”.

Planowany termin realizacji projektu to 01.05.2021 do 31.08.2023 r.

Projekt „Krasnostawski Aktywny Senior” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

MOPS Krasnystaw
Skip to content