MOPS Krasnystaw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw,
• w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
• zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
• możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowo -ruchowych, edukacyjnych, i innych zajęć
• możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju działań samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.
Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:


• w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00);
• w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00);
• w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw,
• ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.
Klub Senior+ dysponuje 20 miejscami i funkcjonował będzie w dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami Klubu, zakłada się że minimum dwa razy w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można złożyć:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. M. Piłsudskiego 9,
– email-em(skan lub zdjęcie ) na adres: poczta@mopskrasnystaw.pl
do dnia 29 stycznia 2021 r.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.
W przypadku przekroczenia liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych a dostępnej liczby miejsc zastosowane zostaną dodatkowe kryteria zapewniające preferencje dla każdej z poniższych grup:
– osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą – 1 051,50 zł lub na osobę w rodzinie – 792 zł/osobę), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– osoby będące beneficjentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.

Formularz.pdf

Formularz.docx

MOPS Krasnystaw
Skip to content