NOWE ŚWIADCZENIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ,,DOBRY START” 300+

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start’’ (M.P. poz.514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’(Dz.U. poz.1061), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” (Dz.U z 2019 r. poz.1343). od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznym utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry Start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej(papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9.
Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
Świadczenie ,,Dobry start’’ jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Świadczenie Dobry start przysługuje:
1.) rodzicom, opiekunom faktycznym, prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko:
2.) osobom uczącym się – raz w roku przy czym osoba ucząca się – oznacza osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie.
3.) na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.
4.) osobie uczącej się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
- w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. W myśl rozporządzenia szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
Świadczenie dobry start nie przysługuje :
1.) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
2.) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo- wychowawczych.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej albo osoby uczącej się.
Wniosek o świadczenie dobry start składa się w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
W myśl § 29 rozporządzenia ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Pobierz wniosek w formie pliku PDF.

Pobierz oświadczenie w formie pliku PDF.

Pobierz treść uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”, w formie pliku PDF.

Pobierz treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”, w formie pliku PDF.

Pobierz treść Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", w formie pliku PDF

Informacje dotyczące składania wniosków przez Portal Emp@tia

Zaproszenie na Festyn Rodzinny

100422

Wspólnie na rzecz resocjalizacji

1mTen, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej. Wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno. — Quintus Enniusz

     W dniu 24 maja 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Aresztem Śledczym w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Wyjazd na II Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki w Kowlu

     W dniu 11 maja 2018r. 20 osobowy Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Kowlu w Międzynarodowym Festiwalu Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś.
     Wyjazd został zorganizowany w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi. Głównym celem festiwalu jest upowszechnienie kultur oraz wspieranie działań twórczych seniorów trzech narodów,
a także rozpowszechnianie kultury ukraińskiej, poprzez promocję amatorskich zespołów artystycznych.

Czytaj więcej...

KLUB POMOCY WZAJEMNEJ

     AKTUALNE OGŁOSZENIA

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczyna realizację Akcji Społecznej „KLUB POMOCY WZAJEMNEJ” pod patronatem Burmistrz Krasnegostawu – Pani Hanny Mazurkiewicz.
      Celem „KLUB POMOCY WZAJEMNEJ” jest propagowanie idei wzajemnego wsparcia w naszym mieście oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów między osobami potrzebującymi pomocy, a osobami chętnymi do jej udzielenia.
      Jeśli posiadasz sprawny i w dobrym stanie sprzęt AGD, RTV lub meble, których nie potrzebujesz, zgłoś pracownikowi co chcesz oddać, a my pomożemy poszukać osoby, która tego potrzebuje.
      Jeśli sam oczekujesz wsparcia również czekamy na twoje zgłoszenie. Pozostaw swoje dane, a skontaktujemy się, gdy tylko znajdziemy darczyńcę.

„KLUB POMOCY WZAJEMNEJ” nie zapewnia transportu i nie posiada magazynu, w związku z tym nie gwarantuje, że każdy sprzęt znajdzie nowego właściciela.

 

plakat