OGÓLNOPOLSKI PROTEST PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

2W dniach od 19.11.2018r – 23.11.2018r trwa „Czarny Tydzień” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Wszyscy pracownicy ośrodka, niezależnie od zajmowanego stanowiska, włączają się do Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej i popierają postulaty m.in. chcą skutecznie pomagać, być godnie wynagradzanym za ciężką pracę, być szanowanym i mieć zapewnione bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.
W ramach protestu wszyscy pracownicy przez cały tydzień ubierają się w „czarne” ubrania oraz noszą przypinki w tym samym kolorze. W budynku ośrodka rozwieszone są plakaty informujące o proteście.
Pracownicy informują, że trwający protest nie będzie miał wpływu na jakość obsługi osób potrzebujących.

1

Rusza Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Loga na strony intrnetoweRusza Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W tej edycji paczka jest większa, w jej skład będą wchodzić artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne, mleczne, danie gotowe oraz cukier i olej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Czytaj więcej...

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Aktywność Popłaca”

1flaga artW dniu 9 listopada 2018r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczęło się indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Aktywność Popłaca” dla Uczestniczek II edycji Programu Aktywności Lokalnej. Poradnictwo prowadzone będzie przez terapeutę, psychologa i prawnika. Zakres wsparcia dostosowany będzie do potrzeb Uczestniczek w wymiarze co najmniej 2 godz./miesięcznie wsparcia psychologicznego oraz po 1 godz./miesięcznie wsparcia prawnego i terapeutycznego.
Indywidualne poradnictwo specjalistyczne zakończy się w kwietniu 2019r.

RODZINA W CENTRUM

ScreenshotRODZINA W CENTRUM – to kolejny projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma szansę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W odpowiedzi na nabór nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18 ogłoszony w dniu 30.04.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek aplikacyjny na realizację projektu pt. „Rodzina w Centrum”.
Po dokonaniu oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie pod względem formalno- merytorycznym 37 projektów spełniło kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i zostało skierowanych do negocjacji - w tym projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Rodzina w Centrum” uzyskując 86,5 pkt.
Planowana wartość projektu to 1 091 052,12 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 1 036 502,12 zł.

W ramach projektu zaplanowano:
- zwiększenie liczby miejsc do 25 w istniejącej Świetlicy Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży ,
- zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć w Świetlicy ,
- utworzenie Punktu Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Krasnegostawu.

Termin realizacji projektu zaplanowano od kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2022r.

Artykuł prasowy na temat projektu „Aktywność popłaca”

flaga artZachęcamy do zapoznania się z artykułem prasowym na temat projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pt. „Aktywność popłaca”. Artykuł można przeczytać tutaj.

2