Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie

big thumbflaga artSkuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie – to już trzeci projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma szansę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W odpowiedzi na nabór nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 ogłoszony w dniu 30.05.2018r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2.5. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek aplikacyjny na realizację projektu pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”.

Po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Lubelskiego pod względem formalno- merytorycznym wniosek Ośrodka spełnił kryteria i został skierowany do negocjacji .
Planowana wartość projektu to 374 101,08 zł, w całości finansowania ze środków Unii Europejskiej.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Realizacja projektu zakłada:
1. opracowanie procedury wdrożenia zmiany funkcjonowania MOPS w Krasnymstawie,
2. wdrożenie w MOPS nowego modelu funkcjonowania jednostki,
3. realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych
W strukturze MOPS zostaną wyodrębnione:
1) Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu,
2) Zespół do spraw pracy socjalnej i usług,
3) Zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją.

Zakłada się, że dzięki planowanym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się po pomoc w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej, jak też zmiana wizerunku Ośrodka w społeczności lokalnej.
Termin realizacji projektu zaplanowano od kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020r.

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w latach 2017-2018 pozyskano środki z Unii Europejskiej na realizację 3 projektów na łączną kwotę 2 905 429,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2 634 846,13 zł.