Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start’’ (M.P. poz.514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’(Dz.U. poz.1061), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” (Dz.U z 2019 r. poz.1343). od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznym utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry Start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej(papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9.
Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
Świadczenie ,,Dobry start’’ jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Świadczenie Dobry start przysługuje:
1.) rodzicom, opiekunom faktycznym, prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko:
2.) osobom uczącym się – raz w roku przy czym osoba ucząca się – oznacza osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie.
3.) na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.
4.) osobie uczącej się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
– w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. W myśl rozporządzenia szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
Świadczenie dobry start nie przysługuje :
1.) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
2.) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo- wychowawczych.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej albo osoby uczącej się.
Wniosek o świadczenie dobry start składa się w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
W myśl § 29 rozporządzenia ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Pobierz wniosek w formie pliku PDF.

Oświadczenie RODO.PDF

Pobierz oświadczenie w formie pliku PDF.

Pobierz treść uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”, w formie pliku PDF.

Pobierz treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”, w formie pliku PDF.

Pobierz treść Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start”, w formie pliku PDF

Informacje dotyczące składania wniosków przez Portal Emp@tia