Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787). Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych : dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: a/ o stopniu znacznym lub b/ o stopniu umiarkowanym albo c/ traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych czy zaprowadzeniu dzieci do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu. Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 20.10.2021r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9  lub pod nr. tel. 82 576 23 24, 82 576 22 81 lub email: poczta@mopskrasnystaw.pl Więcej informacji i dokumenty do pobrania.