W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  Dyrektor Ośrodka – Mariusz Antoniak oraz Prezes FUNDACJI WINDA z siedzibą w Krasnymstawie – Magdalena Typiak podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  pt. „Krasnostawski Aktywny Senior”.

Wybór partnera do realizacji projektu przeprowadzony został przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

W ramach partnerstwa podmiot spoza sektora finansów publicznych – FUNDACJA WINDA odpowiedzialna będzie za realizację zadania – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA dla 10 uczestników projektu.

Termin realizacji zadania ustalono na okres maj 2021 – sierpień 2023 roku

Projekt „Krasnostawski Aktywny Senior” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.