Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: a) osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, b) osoby w wieku 60 lat i powyżej, które zakończyły aktywność zawodową, Udział w projekcie umożliwia dostęp szerokiego wachlarza usług prowadzonych w Klubie Seniora z zakresu: 1. Zagospodarowanie czasu wolnego: – Zajęcia wokalne/teatralne – 2h/m-c praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją,występy na rzecz społeczności lokalnej. – Zajęcia kulinarne- 3h/m-c przygotowywanie wspólne różnorakich posiłków,degustacja i wymiana doświadczeń oraz nabycie wiedzy z zakresu wpływu odżywiania na zdrowie,komponowania diety, urozmaicania posiłków. – Warsztaty rękodzielnicze – 2h /m-c naprzemiennie lub wg preferencji: plastyczne, krawieckie, haft, szydełko, druty itp. 2. Działania prozdrowotne: – Zajęcia z edukacji zdrowotnej 2h/ m-c grupowe – kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, pierwsza pomoc przedmed.,leki bez recepty, higiena osobista, czynniki wpływające pozytywnie/negatywnie na zdrowie/samopoczucie, odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi itp. – Zajęcia usprawniające 2 grupy 1h/tyg – m.in.zdrowy kręgosłup, pilates, gimnastyka rekreacyjna i nordic walking, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, ćwiczenia w domu, utrzymanie prawidłowej postawy i wagi ciała, regularne ćwiczenia.Radzaj zajęć zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości fizycznych uczestników. – Zajęcia ze sfery psychologicznej 2h/m-c grupowe – m.in.gimnastyka pamięci, profilaktyka zaburzeń na tle lękowym (np. izolacja społ. powstała na skutek żałoby, nieleczonej depresji). 3. Udział w kulturze i życiu codziennym: – Wieczorki taneczne 3x/rok ( Choinka, Dzień Seniora, Andrzejki) dla 30 uczestników oraz otoczenia (łącznie 60 osób) wzajemna integracja i aktywizacja społeczna z innymi przy muzyce i poczęstunku. – Współdziałanie w grupie 3x/rok – jednodniowe wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie/ kulturowo/historycznie/ religijnie.Miejsca zostaną ustalone z uczestnikami ( m.in. Kazimierz-Janowiec, Zamość, Kozłówka, Lublin, Roztocze, Chełm itp.) Podczas wyjazdu zostanie zapewniony transport, wyżywienie, ubezpieczenie). – Teatr/Filharmonia 2x/rok – pobudzanie aktywności kulturalnej, przełamywanie barier zachowawczych, wyobcowania i lęku, integracja grupy, poznanie różnych przekazów kulturalnych, rozwijanie zainteresowań. 4. Poradnik dla seniora: – Prawo na co dzień 2h/m-c grupowe wykłady/prelekcje prowadzone przez prawnika – m.in.prawo konsumenckie, lokatorskie, wsparcie instytucjonalne, dyskryminacja ze względu na wiek, rzecznictwo, prawo spadkowe. – Społeczne problemy współczesności 1h/m-c grupowe spotkania prowadzone przez psychologa – m.in. stymulowanie do aktywności umysłowej w celu złagodzenia objawów demencji typu trening pamięci/ koncentracji/ uwagi, rozwijanie zainteresowań, poprawa jakości życia. Korzystanie z powyższych form jest bezpłatne. Okres realizacji projektu maj 2021 – sierpień 2023 Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl lub: – w Biurze projektu pok. 102 , – u pracowników socjalnych Ośrodka, w godzinach od 7:30 do 15:30. Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy: – osobiście w siedzibie Ośrodka, – za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9 do dnia 7 maja 2021 r. W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej. Przewiduje się udział w Projekcie 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Osoby z poniższych grup: a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych), d) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, e) osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, f) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ, g) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. h) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji. otrzymają dodatkowe 2 punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Regulamin rekrutacji Formularz zgłoszeniowy Deklaracja Oświadczenie Oświadczenie uczestnika projektu