openMenu

– Aktualności

BIP
kontakt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  2. osoby bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU

na  ZAJĘCIA: 
  1. PRAWO NA CO DZIEŃ – spotkanie grupowe z prawnikiem w dniu 26 lipca 2021 r. /poniedziałek/ od godz. 14.00 w Sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej
  2. Z DIETETYKIEM – spotkanie grupowe w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ od godz. 9.30 w sali Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Konopnickiej. Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych jeśli zachodzą takie potrzeby.
  3. USPRAWNIAJĄCE – zajęcia na krytej pływalni MOSIR w dniu 28 lipca 2021 r. /środa/ od godz. 9.00. Zbiórka na miejscu – przed wejściem do krytej pływalni MOSIR.
  4. ZE SFERY PSYCHOLOGICZNEJ – spotkanie grupowe z psychologiem w dniu 30 lipca 2021 r. /piątek/ od godz. 13.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

Czytaj dalej CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA ZAPRASZA wszystkich seniorów zamieszkałych w Krasnymstawie

Back to top