Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Miasta Krasnystaw składają w Miejskim Ośrodku …

Czytaj dalej Dodatek osłonowy

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na usługę „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Krasnymstawie”, której wartość nie przekracza kwoty130 tyś złotych określonych w art. 2 ust 1pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.